Zaproszenie na Walne Zebranie 2019

Zapraszamy cżłonków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków w dniu 30.06.2019 r. 

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansoiwego za rok 2018

2. Udzielenie absolutorium zarządowy za 2018 r. 

3. Sprawy bieżące.

Prosimy o potwierdzanie obecności tel. 606 466 465.