Zaproszenie na Walne Zebranie 2018

Zapraszamy cżłonków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków w dniu 07.07.2018 r. 

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansoiwego za rok 2017

2. Udzielenie absolutorium zarządowy za 2017 r. 

3. Sprawy bieżące.

Prosimy o potwierdzanie obecności tel. 606 466 465.