Projekt "Ścieżka Edukacyjna Historyczno- Geologiczno- Przyrodnicza Miedzianka - Mniszków

 

20.10.2014 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu “ŚCIEŻKA EDUKACYJNA HISTORYCZNO-GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZA MIEDZIANKA-MNISZKÓW” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER, Małe Projekty. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Projekt polega na zaprojektowaniu, oznakowaniu i udostępnieniu szlaku historyczno-przyrodniczo-geologicznego na terenie wsi Miedzianka i Mniszków w Rudawach Janowickich, które niegdyś stanowiły jedną miejscowość. W ramach projektu powstanie:
1) 19 tablic informacyjnych (3 duże i 16 małych), m. in. na temat:
- historii powstania i upadku Miedzianki, wywodzącej się z Mniszkowa,
- górnictwa na tym terenie,
- wydobywanych minerałów i rud metali (w tym uranu),
- zabudowy historycznej Miedzianki i jej zabytków,
- tradycji browarniczych,
- domu gwarków (dworu w Mniszkowie) – siedziby zarządców kopalni,
- oznakowania miejsc cennych przyrodniczo - Natura 2000,
- odniesienia do atrakcji kulturowo-przyrodniczych objętych LSR.
2) 10 tys. szt. mapki drukowanej dot. przebiegu ścieżki,
3) strona WWW Miedzianki i Mniszkowa.